Internt debattinlägg: Ökad transparens i flyktingmottagandet

migrationsverket-logo

Det här inlägget behandlar en av de politiska frågor som väcker som allra intensivast debatt – nämligen Sveriges flyktingmottagande. Det är en brännande politisk fråga särskilt sedan Sverigedemokraterna under lång tid ökat i väljarstöd och till sist kommit in i riksdagen.

Det är också en brännande fråga eftersom den omfattar så många ämnen, allt från värderingsfrågor till ekonomi.

Låt mig börja med att utveckla ämnet genom att konstatera att det finns olika kategorier av flyktingar.

1951 års flyktingkonvention

Dels har vi de med asylskäl enligt 1951 års flyktingkonvention.

”[Asylberättigad flykting är den] som flytt sitt land i välgrundad fruktan för förföljelse på grund av ras, religion, tillhörighet till en viss samhällsgrupp eller politisk uppfattning, och som befinner sig utanför det land, vari han är medborgare och som på grund av tidigare nämnd fruktan inte kan eller vill återvända till det landet […]”.

Sverige tar – till skillnad från vad man skulle kunna tro – emot färre människor enligt flyktingkonventionen än jämförbara länder. Sverige är också det land som fällts flest gånger för brott mot FN:s tortyrkonvention.

Sverige är skyldigt att ovillkorligen ta emot flyktingar som behöver skydd enligt 1951 års flyktingkonvention. De har rätt till asyl i vårt land. Här är det inte fråga om att vi har ett ”generöst” flyktingmottagande, det är fråga om att leva upp till vad vi bundit oss till via konvention.

Sverige måste komma till rätta med migrationsverkets rättosäkra bedömningar – som i praktiken kan ge två bröder med samma asylskäl olika besked om uppehållstillstånd – och att vi ger jämförelsevis få människor statusen som konventionsflyktingar.

Mitt förslag om ökad transparens gäller dock inte denna grupp människor. Gruppen behandlas inte alls i nedanstående resonemang.

Kategorin ”skyddsbehövande” flyktingar

Sedan har vi de människor som klassas som ”skyddsbehövande” enligt svensk lagstiftning. (Uttrycket står inom citationstecken just eftersom det är ett uttryck, inte för att ifrågasätta människornas skyddsbehov.)

Sverige tar emot en förhållandevis stor mängd människor som är ”skyddsbehövande”. Det är främst mottagandet av ”skyddsbehövande” flyktingar som är den ”generösa” delen av svenskt flyktingmottagande, eftersom vi tar emot ganska många i jämförelse med andra EU-länder av samma storlek. Denna grupp omfattar exempelvis människor som flytt från krig eller naturkatastrofer.

Bedömningen av vilka som är ”skyddsbehövande” är djupt rättsosäkert eftersom migrationsverket är under starkt politiskt tryck att enbart ge uppehållstillstånd till så stort antal människor varje år som uppfattas som hanterligt.

Kvotflyktingar via FN-systemet

Sverige tar varje år emot en liten mängd skyddsbehövande människor från internationella flyktingläger, via FN-systemet. Det rör sig om ca 2000 personer. Dessa personer går direkt in i det svenska samhället, utan åratal av rättsosäker asylprövning. Det är FN som ger dessa människor flyktingstatus.

Hyckleriet som präglar det svenska flyktingmottagandet

I världen finns enligt en beräkning av UNICEF ca 30 till 35 miljoner flyktingar (dvs. skyddsbehövande människor). Det är en siffra som är några år gammal – troligen är det avsevärt fler nu efter de omvälvande händelserna i Mellanöstern och Nordafrika.

I Sverige har politikerna länge velat ge sken av att vi är beredda att ta emot alla skyddsbehövande människor som tar sig till vårt land. Det är vi inte beredda att göra. Det har vi aldrig varit. Flyktingmottagande kostar nämligen en massa pengar på kort sikt (även om det är en investering på lång sikt) och riskerar dessutom att skapa lokala sociala problem.

Folk i allmänhet är väl medvetna om att Sverige inte är redo att ta emot obegränsade mängder skyddsbehövande. Eftersom det bara är Sverigedemokraterna som vågar vara öppna med den saken och tala om flyktingmottagandets kostnader (även om deras retorik är främlingsfientlig och i felaktig) lyckas de vinna röster på att uppfattas som det enda ”ärliga” alternativet.

Eftersom Sverige inte är redo att ta emot alla skyddsbehövande, laborerar politikerna med definitionerna kring vilka människor som är ”skyddsbehövande” (tidigare hette det ”humanitära skäl”). Detta skapar politisk styrning under bordet och en rättsosäker situation för de skyddsbehövande. Samtidigt urholkar det möjligheten till skydd i Sverige.

Den extrema ståndpunkten

Vissa anser att Sverige ska öppna upp sina gränser, att vi verkligen ska vara redo att ta emot alla skyddsbehövande som kommer hit.

Eftersom Piratpartiet är långt ifrån det politiska inflytande som skulle krävas för att genomföra en sådan långtgående ståndpunkt, skulle den ståndpunkten bara leda till att vi bidrar till systemet av hyckleri där vi låtsas vara beredda att ta emot alla skyddsbehövande, fastän detta inte är sant.

Istället tycker jag att Piratpartiet bör inta ståndpunkten att mottagandet av skyddsbehövande människor bör öka (och gärna ange en siffra!) men inte att vi ska avskaffa den reglerade invandringen.

Reglerat flyktingmottagande via demokratisk transparens

Piratpartiet behöver en egen unik infallsvinkel på frågan om Sveriges flyktingmottagande.

Eftersom frågan är het politiskt är den ganska sönderhackad och söndermalen av de etablerade partierna. Tyvärr har detta hackande och malande inte lett till någon förbättrad situation – vare sig när det gäller den rättsosäkra bedömningen av de asylsökandena eller folks tilltro till vår reglerade invandring. Det har i sin tur öppnat dörren för Sverigedemokraterna.

Piratpartiets ståndpunkt bör naturligtvis utgå från våra grundläggande principer. Det bör vara nybyggande och utgå från transparens och demokratiskt ansvarsutkrävande.

Därför föreslår jag att begreppet ”skyddsbehövande” avskaffas i svensk flyktinglagstiftning.

Istället låter vi riksdagen varje år rösta om hur många (!) skyddsbehövande människor vi ska ta emot via FN:s kvotflyktingsystem.

Piratpartiet bör stå för en radikal linje – ett lämpligt första steg kan vara att öka mottagandet från ca 2000 personer om året till ca 30 000 personer.

Det finns inget skäl till varför människor ska ha förtur till uppehållstillstånd i Sverige bara för att de lyckats ta sig till vårt land. Låt oss istället ta emot skyddsbehövande människor från de internationella flyktinglägren runt om på jorden.

De flesta svenskar vill att Sverige ska ta ett stort ansvar för flyktingmottagandet i världen. Vi måste sluta vara rädda för att en öppen och transparent behandling av antalet människor vi ska ta emot, skulle leda till att främlingsfientliga krafter vinner mark. Tvärtom skulle en invandring enligt tydliga demokratiska och transparenta principer – där vi öppet diskuterar antalet skyddsbehövande vi vill ta emot varje år – hålla de främlingsfientliga på sin plats. Det skulle inte längre enbart vara Sverigedemokraterna som diskuterar frågan om antalet flyktingar.

Låt oss tvinga politikerna att ta ansvar för hur många skyddsbehövande människor vi ska ta emot. Låt oss även stå för ett ökat flyktingmottagande!

Torbjörn Wester
torbjorn.wester [a] piratpartiet.se

Kommentarer

Dag Hammersjö skrev

PP är fullständigt ute och cyklar. Migrationsverkets asylprövning är INTE rättsosäker. Sverige har tvärtom ett av de absulout mest rättssäkra system som finns för asylprövning. En fri och självständig myndighet, som är experter på utlänningslagen och experter på att hantera asylsökande, kombineras med ett överklagandesystem till allmän och lika fri domstol. Påståendet att Migrationsverket hanterar asylsökande utefter politiska strömningar är fullständigt gripet ur luften. Lagen, och enbart lagen, styr myndighetens arbete. Läs UNHCR:s rapport om Sverige nedan.

http://www.unhcr.se/se/hem/artikel/ddf62a0ccfaa2242d0a7af574087b0b2/unhcr-och-migrationsverket-presenter.html

”Studien fastställer att Sveriges asylsystem är rättssäkert och ett av världens bästa system …”, skriver UNHCR. Kan det bli tydligare? Kan t.o.m. PP fatta detta?

Torbjörn Wester skrev

Din bild motsägs av ett mycket stort antal människor med direkt erfarenhet av det svenska flyktingmottagandet, inklusive anställda på migrationsverket, engagerade i frivilligorganisationer (såsom Röda korset och asylgrupperna) och advokater som jobbat med flyktingärenden.

Sverige är det land som fällts flest gånger för brott mot FN:s tortyrkonvention.

Migrationsverket använder internationellt kritiserade språkanalyser för att avgöra människors härstamning, och har bevisligen utvisat människor till fel länder.

Tolkarnas kvalité är bristfällig, med resultatet att de asylsökande inte får full möjlighet att göra sin sak gällande. När de i efterhand rättar tolkningen läggs det dem till last att de ”ändrat sig”.

Migrationsverkat använder skelettröntgen på ett schablonartat sätt som är totalt ovetenskapligt, för att avgöra asylsökandes ålder.

Migrationsverket utser sina motparters advokater. De väljer gärna advokater som är kända för att inte ”bråka” i asylärenden. I vissa fall har affärsjurister helt utan erfarenhet eller kompetens inom flyktingområdet fått försvara asylsökanden. (Det finns historier om advokater som bett de asylsökande att förklara asylprocessen för dem.)

Sverige utvisar hbtq-människor till länder där detta är förbundet med dödsstraff, och ger dem rådet att vara ”diskreta”.

I strid med migrationsverkets egna regler läggs det hbtq-flyktingar till last om de berättar om sin läggning sent i asylprocessen.

Vi som varit engagerade i asylfrågor länge häpnar fortfarande över att det verkligen inte finns någon skillnad mellan vissa ärenden som avslås och vissa som bifalls. Istället beror det på handläggarna. Det finns handläggare med rykte om sig att aldrig bifalla ärenden inom vissa kategorier.

Migrationsöverdomstolen motiverar inte sina domar med en analys av rättsläget. Domstolen har också nekat att ta upp politiskt känsliga fall till prövning. Det är i huvudsak samma personer som sitter där, som satt i utlänningsnämnden förut. Kulturen sitter i väggarna. (Det kan säkert förbättras på sikt.)

När uppenbara misstag i asylärenden uppmärksammas i media ändrar sig migrationsverket plötsligt och säger att ”nya skäl” framkommit, utan att specificera vilka nya skäl det handlar om.

utrikeskorren skrev

”Vi som varit engagerade i asylfrågor länge…”
Som vanligt är det där skon klämmer för jag utgår att du är en av ”humanisterna” som skor sig fett på asylindustrin.
Jag är evigt tacksam för att jag inte delar din människosyn, det förbjuder mitt samvete.

torbjornwester skrev

Din inlägg är mycket konstigt. Det går inte att utläsa vad du försöker säga.

Naturligtvis är jag humanist. Vad är du? Piratpartiet är f.ö. ett parti som präglas av humanism.

Däremot har jag aldrig tjänat pengar på någon asylindustri. Istället har jag tagit tjänstledigt 25 % från mitt arbete för att kunna vara aktiv i ideella sammanhang eftersom jag upplever att det är mer betydelsefullt än att tjäna så mycket pengar som möjligt.

Min gissning är att ditt inlägg utgår från en världsbild i någon liten invandringskritisk grupp för inbördes beundran, och att det är därför vi övriga inte fattar vad du försöker säga.

Dag H skrev

Det finns inga oberoende belägg för dina påståenden. Visa dem i så fall! Däremot finns det oberoende belägg för mitt påstående: Att Migrationsverkets handläggning i asylärenden är rättssäker.
Om dina påståenden skulle vara sanna, vilket de inte är, hur kommer det sig då att domstolarna så sällan ändrar Migrationsverkets beslut? Det sker i 4-5 procent av fallen, vilket är en bra siffra i förvaltningsrättsliga sammanhang (Jämför gärna med Skatteverket eller F-kassan). Siffran får inte vara noll – för det skulle verkligen tyda på att domstolarna inte tänker själva – men en liten ändringsfrekvens är bra. Men du kanske anser att domstolarna inte är självständiga? Och inte heller rättssäkra i sina beslut? Det måste ju vara konsekvensen av ditt resonemang. Mycket intressant i så fall. Utveckla gärna!

torbjornwester skrev

Med tanke på att i princip alla asylsökande överklagar negativa beslut är det en extremt hög siffra att 4-5 % får migrationsverkets beslut ändrat av domstol. Detta trots att migrationsverket utser sina motparters advokat! (Vilket inte direkt försäkringskassan eller skatteverket får göra.)

(Endast ca 1,5 % av skatteverkets negativa beslut prövas i domstol.)

Du verkar helt bortse från samtliga ovan uppräknade strukturella problem som påverkar den enskildes möjlighet att få en rättssäker bedömning. Att Sverige är det land som fällts flest gånger för brott mot FN:s tortyrkonvention väljer du att inte ens kommentera.

Torbjörn Wester skrev

Förvånar mig f.ö. inte alls att allt sker ”by the book” när representanter för UNHCR är med på plats i syfte att utvärdera saken. :p

Dag H skrev

Nu var det väl så att UNHCR bland annat granskade redan fattade beslut. Det är f.ö. enkelt att alltid kasta skit på Migrationsverket. Lätt att ha som syndabock. Se vad elaka OCH inkompetenta de är! Men jag har en nyhet för dig: Migrationsverket är en expertmyndighet. Ingen annanstans i Sverige finns mer kunskap om utlänningslagen och asylsökande än hos den myndigheten.

torbjornwester skrev

Det är ingen som ifrågasätter att migrationsverket, försäkringskassan eller skatteverket är expertmyndigheter med stor kunskap inom sina respektive områden. Detta minskar inte relevansen i att kritisera de ovan nämnda strukturella problemen med rättssäkerheten.

Realist skrev

Varför ska vi ta emot flyktingar överhuvudtaget? Om poängen är att vi ska hjälpa människor så är det väl betydligt bättre att vi tar itu med sjukdommen snarare än att vi behandlar symptomen. VARFÖR vill människor komma hit? Varför är de förföljda, förtryckta, svälter och så vidare?

Men det bryr vi oss inte om. Istället väljer vi ut några lyckliga få som vinner jackpot och får komma till Sverige, medan det är miljoner och åter miljoner som vi skiter fullständigt i, som måste svälta ihjäl i sina hemländer och slaktas i meningslösa krig. Och problemen bara fortsätter, och medan duktiga Sverige har ”räddat” 100 000 människor så har det under samma tid fötts ytterligare 500 miljoner som nu behöver samma ”räddning” då problemen fortfarande är desamma. Bra jobbat Sverige!

Det finns enorma problem med dagens invandring och det kostar ofantliga summor. Varför var det absolut nödvändigt av Piratpartiet att anamma samma verklighetsfrånvända inställning som alla andra partier (utom Sverigedemokraterna)? Jag vill verkligen inte rösta på Sverigedemokraterna då jag tror att det är många i det partiet som har en människosyn som jag inte delar. Jag har donerat till Piratpartiet varje månad i flera år och röstat på er i tre val hittills. Men jag kan omöjligtvis rösta på er om ni avser att bara ytterligare förvärra problemen.

Oavsett vad man tycker om invandringen rent generellt så är det ju bara att konstatera att det idag INTE FUNKAR. Att skylla den misslyckade invandringen på rasistiska svenskar och diskriminering löser inte problemen. Är det då vettigt att ta emot FLER invandrare? Stoppa invandringen tills ni förstår varför det är krig i Södertälje, och tills ni förstår varför det är krig i Syrien.

torbjornwester skrev

Sverige kan inte lösa hela världens problem. (Även om du har helt rätt i att det är viktigt att försöka bidra till att komma till rätta med grundproblematiken. Det finns mycket att göra på biståndsområdet.)

Eftersom Sverige inte kan lösa hela världens problem kan vi åtminstone ta vår del av ansvaret för att ta hand om en så stor andel av våra medmänniskor som vi kan.

Jag håller med dig om att de etablerade partiernas hyckleri kring det svenska flyktingmottagandet har öppnat dörren för främlingsfientliga partier som Sverigedemokraterna.

Det är skandal att det bara är (sd) som pratar om *antalet* flyktingar vi ska ta emot. Alla andra låtsas som om vi är redo att ta emot obegränsade mängder (med ganska mycket kaos i systemet som följd). Det här förslaget är tänkt att åtgärda det problemet.

Det är dock enbart positivt för vårt samhälle om fler människor kan komma hit under ordnade förhållanden och bidra till att bygga Sverige tillsammans med oss.

Per "wertigon" Ekström skrev

Mycket väl skrivet Torbjörn! Jag tycker dina förslag låter rimliga.

Om jag får göra ett tillägg, så tycker jag att Piratpartiet skall yrka för en maxtid vad gäller handläggningstider på migrationsverket, mellan 6 månader till 1 år. Det är inte humant att utvisa invandrare som bott i Sverige i flertalet år.

Sedan skall vi heller icke glömma att majoriteten av alla invandrare är svenska medborgare som återvänder hem efter att ha jobbat eller studerat utomlands en tid. Massinvandringen är således i stort en myt som späs på av SD.

Torbjörn Wester skrev

Piratpartiet har redan antagit exakt det ställningstagande du föreslår. Vi har satt maxtiden för utredning till 12 månader. :-)

Anonym 3456 skrev

”Om jag får göra ett tillägg, så tycker jag att Piratpartiet skall yrka för en maxtid vad gäller handläggningstider på migrationsverket, mellan 6 månader till 1 år. Det är inte humant att utvisa invandrare som bott i Sverige i flertalet år.”

Om jag inte minns fel har redan Migrationsverket infört en maximal handläggningstid på tre månader. Däremot kan det ta betydligt längre tid om ärendet går vidare till Migrationsdomstolarna.

”Sedan skall vi heller icke glömma att majoriteten av alla invandrare är svenska medborgare som återvänder hem efter att ha jobbat eller studerat utomlands en tid. Massinvandringen är således i stort en myt som späs på av SD.”

Trams. Svenska medborgare som kommer tillbaka från utlandsvistelser behöver inte söka uppehållstillstånd (medborgarskapet är ett permanent uppehållstillstånd), och hamnar därför inte i Migrationsverkets statistik över utdelade sådana.

Sedan kan man naturligtvis tycka att 100 000 uppehållstillstånd inte är ”massinvandring”, men lite paradoxalt är det att så många klagar över detta begrepp när det enligt samma personer är ”massutvisning” att utvisa 100 personer.

Dag H skrev

Den genomsnittliga handläggningstiden för avgjorda asylärenden hos Migrationsverket uppgick till 108 dagar under 2012, jämfört med 149 dagar 2011.
Att vissa ärenden drar ut på tiden, flera år tom, beror INTE på Migrationsverket. Det beror på de asylsökandes egna val och handlingar. Om man får ett negativt beslut, sedan håller sig undan i fyra år, och därefter lämnar in en ny asylansökan, kan det knappast vara Migrationsverkets förtjänst att handläggningstiden plötsligt är uppe i fem år.

torbjornwester skrev

Du förenklar då verkligheten något enormt.

En orsak till att migrationsverket själva emellanåt (som alldeles nyligen) går ut och varnar för att de tappar kontrollen över handläggningstiderna, är att strömmen av asylsökande varierar så kraftigt år från år. Detta kräver enorma insatser för att skala upp respektive skala ned handläggningen. Förslaget ovan kommer till rätta med detta problem.

Här är en artikel i DN som bara är ett par veckor gammal: http://www.dn.se/nyheter/sverige/situationen-pa-migrationsverket-ar-desperat/

Dag H skrev

När det gäller förenkling vill jag påstå att det är du som står för det: Migrationsverket elakt. Punkt.

Det är riktigt att handläggningstiderna går upp nu när antalet asylsökande har ökat kraftigt. Inget konstigt med det. Om Skatteverket i ett slag skulle få dubbelt så många deklarationer skulle deras handläggningstider också gå upp. Vad det desperata på verket skulle bestå i vet jag inte. Verket nyanställer för fullt och skaffar nu nya boenden på löpande band. Desperation? Snarare handlingskraft.

Och det här med omprövningsprocenten. Jag tog i lite. Kan vara 3-4 procent också. Och till skillnad från skattemål är migrationsärenden ofta rena bedömningsmål. Så att omprövningsprocenten är högre där är föga förvånansvärt. Förresten sa du ju innan att domstolarna i princip är i maskopi med Migrationsverket. Hur ska du ha det?

Hittills har du inte lagt fram några kalla fakta som stödjer dina påståenden. Jag har däremot grundat med oberoende omdömen.

Jerker Montelius skrev

Nja. vet inte riktigt. Inte så att det övertygar mig omedelbart.
Fortfarande vill jag hänvisa till
Att bredda med förnuft

Går man igenom frågorna där så ser jag ingen klar matchning.

Är det konkreta förslaget förankrat i våra grundläggande värderingar? Nja. knappast.

Är vi någorlunda ense? Nja. Vet inte är väl set säkraste kortet.

Har vi någon chans att övertyga väljarna om det? Nej. Ingen kommer att rösta på PP istället för ett annat parti om vi antar detta.

Kan vi vinna något värdefullt genom att driva kravet? Nej. Det finns redan i dag partier som driver mycket mer extrema ställningstagande i båda riktningar.

Har vi någon uppfattning om hur det skall lösas praktiskt och ekonomiskt. Nej. Jag såg åtminstone ingen sådan. Det är naturligtvis en oerhört trist invändning men tyvärr något som vi måste kunna svara på för vår politik oavsett område.

Mårten skrev

Bra förslag. Skulle också vara bra med genomtänkt strategi för hur invandrare ska tas emot och integreras. De problem vi har idag beror till stor del på att det senare ignorerats är min uppfattning. Sen är det kanske inte fel att verka för mer fred i världen då majoriteten av flyktingar flyr på grund av diverse länders blodiga krigande och inblandning…

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>