Bostadsbristen måste få ett slut

Till vårmötet skickades det in en stor motion om bostadspolitik. Målet med motionen var att få upp bostadspolitiken på vår dagordning.

Mig veterligen har vi aldrig haft någon större diskussion om bostadspolitik i partiet. Det är därför glädjande att piratpartiet nu har beslutat att vi ska fortsätta och intensifiera diskussionen om bostadspolitik.

Våra starka valområden har alltid varit studentstäderna. Alla vi som just bor i dessa områden blir ständigt påminda om hur icke-fungerande bostadsmarknaden är.

I stora drag kan man säga att bristen på bostäder finns i student- och tillväxtregionerna. I dessa områden bor och verkar mycket människor och de blir fler för varje dag som går.

Att ha någonstans att bo är fråga om integritet. Rätten att ha egna nycklar och en dörr att stänga är även en fråga om självkänsla. I våras när universitetsterminen började var två stycken tält uppslagna utanför mitt fönster. Där bodde tre stycken studenter som inte hade någonstans att bo. Vi borde har högre ambitioner för Sverige än så.

Till sommaren är det många unga som letar sommarjobb, när man går på arbetsintervjun ber arbetsgivaren ofta om adress till dig som de kan kontakta dig på. Om du hela tiden får hoppa runt bland korta andrahandskontrakt blir det svårt att redogöra för vilka adress man bor på. Hur seriöst intryck är det du ger till arbetsgivaren när du är bostadslös? Dagens bostadsmarknad skapar sidoproblem utöver problemet att du inte vet var du ska förvara dina grejer nästa månad.

Kommunerna skyller på landstingen. Företagen skyller på kommunernas handläggningstider. Staten skyller på byggherrarnas dyra kostnader. Vem bär egentligen ansvaret?

Politik är att vilja, sa Olof Palme. För att lösa bostadsproblematiken krävs det politisk vilja och handlingskraft. Nästan alla politiker erkänner att det finns ett stort problem, men det är ingen som har haft kraften att lösa det än.

Det finns många småsaker som kan förbättras i bostadsbristens Sverige. Förenkla uthyrningen av bostäder, praktisera kompiskontrakt, undergräva bostadsrättsföreningarnas rätt att hinder bostadsrättsägare att hyra ut lägenheter under en längre tid.

Jag tror på devisen, det man fokuserar på blir det mer utav. Därför skulle det vara bra att tillsätta ett bostadsdepartement. Bostadsbristen är omfattande, vilket påverkar företagens och högskolornas rekrytering. Marknaden har svårt att bygga för efterfrågan, flyttkedjorna fungerar inte och rörelse på bostadsmarknaden är låg. Det behövs ett departement som tar ett helhetsgrepp och där minister och tjänstemän har 100 procent fokus på frågan.

Det komplexa problemet är dock att det byggs för få lägenheter. Byggbranschen har aldrig genomgått industrialiseringen. Hus och byggnader specialbeställs. Stordriftsfördelarna uteblir. Piratpartiet bör därför också driva att Europeiska unionen ska standardisera byggnormer för att pressa priserna och spräcka de lokala oligopolen.

Gustav Nipe
förbundsordförande Ung Pirat, som bloggar här.

(Bilden ovan tagen 17 maj 2012 i Flogsta, Uppsala. Bostadslös student om tältar)

Kommentarer

Robert Wensman skrev

Ett förslag som jag tycker har stor relevans för ambitionen om att minska bostadslösheten är förslaget om landskatt. Tag gärna en titt på detta:

http://breddning.piratpartiet.se/2012/05/07/skatt-pa-naturresurser/#comment-1281

Genom landskatt så främjar vi ett effektivt utnyttjande av mark samt gör det mindre lönsamt att spekulera i högre markpriser. Detta kommer att göra det lättare att få tag i mark att bygga bostäder på, samtidigt som en minskad inkomstskatt (som kvittas mot landskatten) ger människor mer köpkraft att köpa bostäder för.

Jonas Lagander skrev

En skatt på markvärde skulle skapa en byggboom i våra städer. En markplätt utan något som genererar inkomst på den skulle kosta mycket pengar för ägaren. Således skulle denne investera eller sälja till någon som är villig att investera. Detta är lösningen på problemet med bostadsbristen, likväl som de galet höga nominella priser på boende som beror på ensidig kreditallokering från banksektorn.

http://www.earthrights.net/docs/success.html

Gustav N skrev

Problemet är inte att det spekuleras i mark. Grundproblemet är att det byggs för lite bostäder i Sverige.

Vi behöver ta ett helhetsgrepp på problemet. Nationell samordning behövs. Ett bostadsdepartement skulle kunna vara början på en sådan samordning.

Robert Wensman skrev

Gustav N: Ditt förslag uttrycker en mycket bra ambition, men samtidigt är det ganska vagt uttryckt exakt vad som staten ska göra för att öka bostadsbyggandet.

Du pratar om att standardisera byggnormer och ändra regler för uthyrning etc. Men är inte detta bara att skrapa på ytan?

Det finns ju nämligen mycket som talar för att bostadsmarknaden präglas av en oligarkisk marknad där de människor som faktiskt behöver bostäder saknar ekonomiska resurser att köpa dem. En marknad där byggandet medvetet hålls nere med avsikten att öka lönsamheten. I en sådan marknad spelar ökad industrialisering ingen roll. Det bidrar bara till att öka byggherrarnas vinster ytterligare, samtidigt som problemet kvarstår.

Politik är vilja, mycket riktigt, men vi måste hitta verktyg som är effektiva för att uppnå vårt mål. Utan verktyg räcker inte vilja.

Den avgörande frågan kvarstår då. Är det staten som ska subventionera byggandet av bostäder likt när miljonprogrammet uppfördes, eller ska staten skapa förutsättningar som i tillräckligt hög grad skapar incitament för bostadsbyggande. I takt med att åtgärder visar sig verkningslösa när det gäller problemet, så finns en risk att politiker greppar efter det förstnämnda alternativet, eller rentav stoppar huvudet i sanden.

Men med landskatt och liknande systemändringar kan vi skapa en marknad där det naturligt uppstår incitament till bostadsbyggande. Helt enkelt eftersom landvärden beskattas och återförs till samtliga medborgare (helst genom basinkomst), vilket gör att fler har den köpkraft som behövs för att köpa sitt eget boende. När människor väl har råd att köpa bostäder, ja då kommer byggandet igång av sig självt.

Jonas Lagander skrev

Jag ser Piratpartiet som ett frihetligt parti och då ska vi hålla ner statens omfattning i den mån det går. Mer myndigheter behövs inte i byråkratins Sverige.

Minns att ca 60% av en fastighets värde består i värdet av marken under den. En enkel skatt på markvärde som kvittar ned inkomstskatt i samma mån skulle enkelt lösa problemet Nipe påtalar ”av sig självt”. Det krävs inget mer än detta.

Via landskatt skulle fler bostäder byggas, människor skulle ges incitament att flytta från storstäder eftersom levnadskostnaderna på landsbygden skulle sjunka, staten skulle ges incitament att bygga ut kollektivtrafiken (som höjer markvärden och därmed genererar ökade skatteintäkter) och därmed ”minska avstånden” mellan centrum och periferi, människor skulle dessutom behålla mer av sina löner och därmed få råd till dyrare boende.

Grädden på moset är att landskatten skapar en ”spärr” mot vårdslös kreditgivning mot bostadsmarknaden från finanssektorn. Detta göra att landskatten minskar risken för bostadsbubblor. Finanskrisen i Sverige på 90-talet utlöstes av en bostadsbubbla, 08-krisen likaså.

En entreprenör i Sverige idag har upp till 67% i total skattesats. Kvitta ned detta med landskatt så får vi inte bara fler bostäder och mer kollektivtrafik och färre bostadsbubblor. Vi får även fler småföretag och fler jobb när priset på arbete och företagande sänks!

Benjamin skrev

Landskatt (skatt på jordräntan) innebär en subvention till förbättringar på marken, subvention till fastigheter, det blir en bostadssubvention. Det blir även en företagarsubvention när inkomstskatten och företagsskatter kvittas bort. När fastighetsskatten (som nu bytt namn till fastighetsavgift) på riktigt avskaffas så kommer det löna sig att bygga bostäder. Tills dess kommer vi se bostadsbrist.

Det kan vara lite knepigt att förstå vad som menas med landskatt. Men denna wikipediartikel är ganska tydlig. http://sv.wikipedia.org/wiki/Jordr%C3%A4nta

Konceptet har sedan dess generaliserats och kallas på engelska ”economic rent”.
http://en.wikipedia.org/wiki/Economic_rent

Det är alltså bara ekonomiska hyran/räntan på marken som beskattas när man säger ”landskatt”.
Ekonomer har utnämnt detta sätt att finansiera staten som det minst skadliga för marknaden och samhället. Men det är lite svårare att begripa. Detta har resulterat i att politiker inte kunnat driva det. Demokrati kräver nämligen att alla väljare är kunniga om det de röstar på. Folket röstar på det de förstår.
http://www.c4ej.com/

Så det är lite moment 22. För att folket ska kunna beskattas mindre skadligt och få mer fritid till exempelvis studier måste det skatteväxlas. Men det kan inte bli en skatteväxling om ingen har tid att lära sig komplicerade ekonomiska teorier och därefter rösta rätt.

Så om man ska koppla det till piratpartiets politik så handlar det om att möjliggöra att kunskapen från framstående ekonomer äntligen kan spridas till folket så att demokrati leder till bra beslut baserad på vetenskap.

Anders S Lindbäck skrev

Det sker idag en utflyttning från landsbygden till de större städerna. Det kräver då att dessa större städer klarar av att bygga nya bostäder att ta hand om de nyinflyttade.

Så detta är inte egentligen ett nationellt problem utan egentligen ett lokalt problem att populära och växande kommuner inte bygger tillräckligt med bostäder. Det är nationellt i det att vi idag har en situation att människor skyr landsbygden och mindre städer och flyttar till större.

Ett sätta att lösa detta är att helt enkelt införa en trångboddsskatt. Staten kan ta ut extra skatt i de kommuner där det finns för få platser att bo och så får manskattelättnader om man bor i städer med många lediga lägenheter.

En sorts storstadsskatt.

Benjamin skrev

Ja, vad händer när det blir brist på bostäder i tillväxtsamhällen? Den ekonomiska hyran stiger. Landvärdet stiger för dem som äger mark där, hyror stiger. Essensen i konceptet landskatt är att det fungerar som en ”trångboddsskatt” helt automatiskt.

Så man kan säga att Anders S lindbäck har förstått vad landskatt handlar om.

Nu har det på senare tid dykt upp flera stycken ekonomer som vill återinföra fastighetsskatt för att den är ”stabiliserande” på huspriserna. Det är helt riktigt, stabiliseras landvärdet så stabiliseras huspriserna. Själva fastigheten ändrar inte värde. Så den stabiliserande faktorn i fastighetsskatten är faktiskt landskatten (Landskatten är en delmängd av fastighetsskatten. Andelen som är landvärde varierar mellan stad och landsbygd. I tillväxtregioner är andelen landvärde i huspriset större än i minskande regioner.)

Så när ni träffar någon som vill införa fastighetsskatt ska ni ställa frågan om det egentligen inte är jordräntan som önskas beskattas. Det är den stabiliserande faktorn i fastighetsskatten. Att beskatta själva fastigheten är dubbel beskattning, då beskattas en förmögenhet efter att arbetet för att tjäna ihop till huset redan beskattats!

MOB_i_L på Twitter skrev

Om vi förbjuder arbetskraftsinvandring så minskar bostadsbristen och det blir fler lediga jobb åt IT-tekniker & programmerare. Dessutom får Indien och andra orter fler ingenjörer som kan lösa deras svåra problem med fattiga barn som återvinner metaller på soptippar under ohälsosamma förhållanden som samtidigt hindrar studier.

Gustav N skrev

Landskatt känner jag inte till som begrepp sedan tidigare. Ska sätta mig in i begreppet för att kunna ta ställning till det. Kul att man kan lära sig något nytt!

Anders S Lindbäck: Det är ett nationellt problem i den bemärkelsen att alla parter på bostadsmarknaden skyller på varandra.

MOB_i_L: Men vi behöver fler människor i Sverige annars kommer vi få problem med att klara av pensionerna i framtiden. Det föds för få barn i Sverige. De flesta jobban finns i städerna.

Vi kan förstås tvinga ut folk på landsbyggden, men att tvångsförflytta människor från deras sociala samvaro är inget önskvärt enligt mig.

Thomas Gunnarson skrev

Sakta kommer man fram till kanske konkreta förslag i detta resonemang.
Det som miljöpartiet pratat om hela tiden, skatteväxlingen, men som aldrig sker, märker jag att här sakta stiger fram som ett konkret förslag.
En skatt på konsumtion/spekulation/jord kvittas mot en lägre skatt på arbete…
Visst. OM det bara genomförs, så kan det funka…
Men då Sverige har oerhört högt skattetryck på majoriteten av befolkningen så borde det enklaste vara att ta bort skatten (och avgifterna) på de lägsta inkomsterna.
(Man borde inte behöva ersätta detta med annan skatt, ty en sådan skattereform skulle ge en kickstart åt samhällsekonomin och medborgarnas kreativitet.)
Åtminstone så att vi inte har högre skatt på låga inkomster än våra grannländer….
Så ”fattigdomsgränsen”, 60% av medianinkomsten, som brukar vara starten för beskattning i andra länder borde införas i Sverige.
Så skulle en stor del av de problem som diskuteras här kunna lösas.
Inte helt, absolut inte, men en stor del…

Jonas L skrev

Gustav Nipe:
Ett förslag på en piratinriktning mot skatt på landvärde finns redan här:
http://breddning.piratpartiet.se/2012/05/07/skatt-pa-naturresurser/

Det finns gott om information i ämnet på denna youtubekanal – http://www.youtube.com/user/geophilos

Och här är en FB-grupp kring georgistiska intäktssystem – https://www.facebook.com/pages/Naturresursdelning/148580851860136

Thomas Gunnarsson:

Helt rätt. Gränsen för när inkomstskatt ska börja betalas bör höjas rejält! 120 000 kan vara ett mål att diskutera kring. Men landskatt krävs ändå för att få ordning på klassklyftorna i samhället.

Se gärna denna korta dokumentär om hur inkomstskatten gynnar de rika på de fattigas bekostnad via statliga samhällsinvesteringar –

http://www.youtube.com/watch?v=G2xFxS-BIEs&list=UUuVn61L4m3nyq7oql40mmig&index=9&feature=plcp

Don Kongo skrev

Jag tycker att man måste skilja på staten och staten också – det är helt riktigt att staten inte ska spionera på oss och bestämma hur vi vill leva och med vem osv, inte minst för att staten, det är vi. Egentligen.

Samtidigt finns det en mängd saker som fria marknaden kapitalt misslyckas med att lösa, som infrastruktur, sjukvård och bostäder. I mångt och mycket pga kraven på vinst och helst kortsiktig sådan. Det finns helt enkelt vissa saker som är för viktiga för att lämna i pengarnas händer.

Paradoxalt nog så sätter denna kortsiktighet i sig stora hinder för en hälsosam tillväxt (detta favoritord), då bostäder och infrastruktur är dåliga hindras möjligheten att växa i den takt som man egentligen skulle kunna.

Jag kan verkligen tycka att i sådana fall borde staten gå in och helt enkelt bygga skitmycket bostäder, med målet att få tillbaka de pengaran via hyror på betydligt längre sikt. Skillnaden är att staten har råd och tid och tålamod att vänta, vilket inte vinstdrivna har. Tanken är alltså inte att alla ska finanseriera boendet åt andra, utan snarare ”låna ut” från den gemensamma kassan.

Vinsterna är många: massa byggjobb och allt runtomkring, med produktion av material, transporter mm. Folk får någonstans att bo och därmed trygghet och stabilitet i sina liv. Tillväxten blir inte hindrad av begränsningar. Städerna kan blomstra. Pengarna kommer tillbaka in i statskassan på lång sikt.

Nackdelarna är mest för de som ser det som en rättighet att tjäna en miljon på sin bostadsrätt (inte vårt problem vad DU tar för finansiella risker!). Även dessa kommer dock bli rikare om ekonomin år chansen att flöda friare. Och så klart så finns det de som tycker att staten inte ska göra någonting och bara hålla sig ur vägen. Empiriskt sett verkar det dock som en undermålig lösning som inte är grundad i fakta.

Sämst av alla förslag är troligen att avreglera hyror. Spådom: hyrorna höjs fritt till den smärtgräns folk knappt kan betala, vilket gör folket fattigare och utan köpkraft. Det blir dock lönsamt att bygga mer, för man kan ta ut ordentligt. Detta pågår en liten stund tills hyrorna faktiskt pressas lite. Byggandet upphör dock direkt hyrorna sjunker för mycket, dock är de fortfarande kvar på en högre nivå än innan, eftersom det tydligen är olönsamt idag att bygga. Segregationen kommer formligen explodera. Den som tror något annat har ideologiska glasögonen på sig och har svårt att se samma saker hända hela tiden, överallt.

Det finns ingen ekonomi i att lösa bostadsproblemet för privata intressen, däremot finns det i allra högsta grad för staten, dvs oss.

Jerker Montelius skrev

För att vara väldigt tydlig. Bostadsbrist är ett storstadsfenomen i Sverige. Nationellt exiterar ingen bostadsbrist. Vi har fortfarande platser där man river bostadshus som ingen vill bo i.
Vore det inte inte värt att i alla fall ta med detta i beräkningen. Se till att människor kan bo, leva, arbeta och studera utaför storstadreionerna med hjälp av t.ex bra, stabilt, oavlyssnat bredband?

Jonas skrev

Jag tycker PP bör läsa rapporten ”MOBILISING INVESTMENTS FOR URBAN SUSTAINABILITY,
JOB CREATION AND RESILIENT GROWTH
8 March 2012, Chicago, Illinois, United States”

OECD föreslår LANDSKATT som ett övervägansvärt sätt att lösa problemen i topic (sid 12-13).

Kan nedladdas här:
http://www.facebook.com/l.php?u=http://www.oecd.org/dataoecd/19/53/49826482.pdf&h=mAQEQ8NEWAQEKVGzIEjMPHCW4HM35ENLPLy7XrNVI6pr3-Q

Jerker har i övrigt rätt. Det är trångt i storstäderna därför att det är där som den ekonomiska aktiviteten sker. Detta löses också med landskatt, i kommunal regi. Då skulle kostnaderna sänkas på boende på landsbygden samtidigt som landsbygdskommunerna skulle se en minskad flykt av likvida medel från sina kommungränser och därmed ges bättre utvecklingsmöjligheter. Idag är ju bolagsskatten som bekant statligt. Det innebär att glesbygdskommuner dräneras på pengar via sina lokala stora företag till fördel för storstäderna.

Gustav N skrev

HAX: Byråkratitiden i byggandet är en väsentlig del till varför det tar en sådan lång tid att bygga något. Allt som gör att det kan minskas är bra.

Standardiserar vi bygget i EU får vi bättre konkurrens. Leve den inre marknaden.

JL skrev

Nedan länkas till ett närmast färdigt paket som kommer att lösa bostadsfrågan och ja… det handlar om landskatt. Det är det mest långsiktiga och hållbara sättet. Skulle kryptovalutorna över i handeln dessutom är landskatten sättet att försäkra sig om att staten får in sina intäkter. Skatteflykt omöjliggörs överhuvudtaget.

Se denna dokumentär om landskatt –
http://vimeo.com/38500767

Filip Bergquist skrev

Första frågan är varför det är bostadsbrist. För att svara på det är det rimligt analysera vad som skiljer svenska bostadsmarknaden från länder där det inte är generell bostadsbrist.

Det kan säkert finnas ännu fler faktorer, men hyresreglering, ett exceptionellt starkt skydd för hyresgäster och en ovanligt låg andel ägandelägenheter är i alla fall några.

Landskapet kanske är bra men först borde de svenska avarterna rensas bort.

Lämna ett svar till Ett slag mot bostadsbristen « Gustav Nipe, ordf. Ung Pirat Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>