Mot en piratpartistisk sjukvårdspolitik

På medlemsmötet som just avslutats tog Piratpartiet många viktiga steg mot en ordentlig politik för hälso- och sjukvård, som är tydligt förankrad i de idéer som drivit och håller oss samman i partiet: Alla människors lika värde. Integritet och skydd för privatlivet. Framtidstro och övertygelsen om den öppna kunskapens befriande kraft. För precis som Mikael Larsson pekade på här på breddningsbloggen för några dagar sedan, sker en mycket snabb utveckling kring hälso- och sjukvården.

Allas lika rätt till vård: Utifrån tankarna om allas lika värde är det lätt att nå fram till principerna om allas lika rätt till sjukvård, och att knappa resurser ska fördelas efter behov. Medlemsmötet slog också fast samma rätt till en god och högkvalitativ vård oavsett om man bor i glesbygd eller storstad. Jag tycker att vi dessutom bör lägga till samma rätt till vård för alla som visas i landet – med eller utan uppehållstillstånd. Därtill vill vi se till att man har samma möjligheter att använda de nyaste och bästa läkemedlen oavsett om man bor i rika eller fattiga länder, genom att kräva att EU går i bräschen för en offentlig finansiering av läkemedelesforskning och läkemedelsutveckling, som ska göra medicinpatent onödiga och nya läkemedel fria.

Personaliserad medicin: Möjligheter att analysera och sekvensbestämma människors hela arvsmassa och analysera denna tillsammans med hennes och hennes släktingars sjukdomshistoria öppnar helt nya möjligheter att utifrån personaliserade analyser förebygga många sjukdomar. Hälsovården står därför inför ett paradigmskifte, där fokus kan flyttas från att bota till att förebygga, från att läka sjuka till hjälpa friska att undvika sjukdom. Men samtidigt skärper det gamla frågor om integritet och vem som har makten över informationen om en patient, hennes sjukdomar och kanske hennes arvsmassa. I det perspektivet är det bra att medlemsmötet tog flera krav som stärker patientens grepp om denna information: att hon alltid ska ha rätt att se den, att hon själv ska kunna nå den via internet, att hon ska kunna kräva att få lägga till information, och att det ska bli svårare för obehöriga att tjuvtitta i den. Möjligen skulle man också kunna önska ett krav att vårdgivarna ska bejaka denna utveckling, och fortbilda och utbilda sin personal så att vi så snabbt som möjligt tar vara på de möjligheter som öppnar sig att inte bara bota utan också förebygga!

Patient-empowerment: Med allt mer medicinsk kunskap tillgänglig för alla på nätet kommer läkarrollen successivt att förskjutas. Detta förstärks om genetiska- och hälsodata i framtiden kontrolleras av patienten själv och inte den offentliga sjukvårdsapparaten. I framtiden kommer läkaren i högre grad att vara en diskussionspartner, som förklarar och lägger till rätta sådant som patienterna inhämtat på andra håll, och i mindre utsträckning en auktoritet, som talar om för en fåkunnig patient hur det hela förhåller sig. Helt i linje med detta har medlemsmötet krävt att vårdtagare får mer delaktighet och självbestämmande, att utvärderingar och jämförelser mellan behandlingsmetoder görs tillgängliga för alla intresserade och att olika vårdgivares och andra aktörers resultat följs upp på ett öppet och jämförbart sätt. Själv skulle jag vilja lägga till att samhället borde ta ansvar för en sajt till intresserad allmänhet av riktigt hög kvalitet (liknande denna, som NIH driver i USA) där man kan hitta kvalificerad information om olika sjukdomar, diagnoser och behandlingar. Samt att vårdgivare måste stödja och hjälpa personalen till de stora omställningar av attityd och arbetssätt som kommer.

En fungerande informationsteknisk lösning för vården: Anna Troberg har redan skrivit om möjligheterna att skapa ett rikstäckande journalsystem, som är bättre skyddat från insyn än dagens. I kommentarsfältet har alternativa lösningar skissats, och själv har jag lekt med tankar på om det skulle gå att utnyttja modern biometri, för att göra det möjligt för en patient att öppna journaler han glömt nyckel till, eller för en läkare att öppna journalen till en medvetslös patient han har framför sig. Så kanske var det klokt av medlemsmötet att bara kräva ett rikstäckande journalsystem som tillgodoser både medicinsk patientsäkerhet och integritet, och lämna ute den exakta tekniska lösningen.

Bejaka både forskning och integritet: Slutligen kan vi konstatera att den moderna medicinska forskningen inte bara reser stora hopp om nya sätt att förebygga och behandla. Den kräver också att många frivilliga deltar i undersökningarna, och låter forskarna analysera integritetskänsliga genetiska- och hälsodata. De som deltar i sådana studier måste kunna ha ett orubbligt förtroende för att forskarvärlden skyddar känsliga data, respekterar deltagarnas integritet och aldrig använder prover eller data till något som kan strida mot de enskilda individernas intressen. Vi bör därför kräva att man kriminaliserar försök att identifiera personerna bakom anonymiserat material i biobanker och databaser. Att biobanklagens löften om anonymitet ska gå före andra lagar, som rättegångsbalkens rättigheter för åklagare att samla in bevismaterial. Att PKU-registret ska bara användas för den forskning givare gett samtycke till. Och att löften om sekretess och anonymitet i forskning ska gå före offentlighetsprincipen.

Henrik Brändén
Finns på min blogg och Sagor från Livbåten

 

 

 

 

Kommentarer

Erik Johansson skrev

Bra inlägg!

Jag skulle vilja göra ett tillägg. Jag tycker att piratpartiet måste lyfta frågan om vårdskador inom vården. Det smartaste sättet för att minska vårdkostnader identifierar Thomas Kirkhorn som att rikta in sig på att förebygga vårdskador. En otroligt stor kostnad som kan undvikas med bättre säkerhetstänk och annan säkerhetskultur med mindre stress inom sjukvården!

”Av en studie som Socialstyrelsen gjorde för några år sedan framkom att 105.000 personer vårdskadas varje år och 3.000 personer skadas så allvarligt att de avlider av sina skador. Enligt Riksdagen är antalet trafikoffer ett av de stora folkhälsoproblemen i Sverige och då kan nämnas att det, samma år som undersökningen gjordes, skadades 27.000 personer i trafikolyckor varav 470 dog. I en annan aktuell undersökning som gjorts framkom att 11 procent av alla patienter på svenska sjukhus drabbades av en vårdrelaterad infektion.”

http://www.patientskadeguiden.se/

Erik Johansson skrev

Bra inlägg!

Jag skulle vilja göra ett tillägg. Jag tycker att piratpartiet måste lyfta frågan om vårdskador inom vården. Det smartaste sättet för att minska vårdkostnader identifierar Thomas Kirkhorn som att rikta in sig på att förebygga vårdskador. En otroligt stor kostnad som kan undvikas med bättre säkerhetstänk och annan säkerhetskultur med mindre stress inom sjukvården!

”Av en studie som Socialstyrelsen gjorde för några år sedan framkom att 105.000 personer vårdskadas varje år och 3.000 personer skadas så allvarligt att de avlider av sina skador. Enligt Riksdagen är antalet trafikoffer ett av de stora folkhälsoproblemen i Sverige och då kan nämnas att det, samma år som undersökningen gjordes, skadades 27.000 personer i trafikolyckor varav 470 dog. I en annan aktuell undersökning som gjorts framkom att 11 procent av alla patienter på svenska sjukhus drabbades av en vårdrelaterad infektion.”

http://www.patientskadeguiden.se/

Henrik Brändén skrev

Hej Erik,

Tack!

Rapporten du nämner finns här: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2008/2008-109-16

Efter att ha ögnat genom rapporten tycker jaginte att jämförelsen med trafikskador är speciellt rättvisande:

I en stor tårtbit av fallen är det patienter som drabbas av infektioner vid operationer, och om man tänker ett ögonblick på saken inser man att detta är något som är näst intill omöjligt att helt skydda sig mot. Allt kan naturligtvis göras bättre, och det råder stor politisk enighet om att prioritera den saken, inte minst i ljuset av spridningen av resistenta bakterier.

En annan stor tårtbit gäller äldre patienter som lider av många olika problem samtidigt, där en medicinering eller operation som satts in mot ett problem förvärrat ett annat. Sådana situationer som är så vanliga i vården, där man måste välja den minst dåliga lösningen. Men som ändå kommer i den här statistiken!

En tredje tårtbit är halvkomplicerade situationer, där man gjort en felbedömning, och det i efterhand är uppenbart att man redan från början skulle kunnat ha kunskap nog att fatta ett annat beslut. Och den siffran skulle naturligtvis kunna minskas om sjukvården fick ökade resurser till högre personaltäthet och bättre fortbildning.

Henrik Brändén skrev

Hej Erik,

Tack!

Rapporten du nämner finns här: http://www.socialstyrelsen.se/publikationer2008/2008-109-16

Efter att ha ögnat genom rapporten tycker jaginte att jämförelsen med trafikskador är speciellt rättvisande:

I en stor tårtbit av fallen är det patienter som drabbas av infektioner vid operationer, och om man tänker ett ögonblick på saken inser man att detta är något som är näst intill omöjligt att helt skydda sig mot. Allt kan naturligtvis göras bättre, och det råder stor politisk enighet om att prioritera den saken, inte minst i ljuset av spridningen av resistenta bakterier.

En annan stor tårtbit gäller äldre patienter som lider av många olika problem samtidigt, där en medicinering eller operation som satts in mot ett problem förvärrat ett annat. Sådana situationer som är så vanliga i vården, där man måste välja den minst dåliga lösningen. Men som ändå kommer i den här statistiken!

En tredje tårtbit är halvkomplicerade situationer, där man gjort en felbedömning, och det i efterhand är uppenbart att man redan från början skulle kunnat ha kunskap nog att fatta ett annat beslut. Och den siffran skulle naturligtvis kunna minskas om sjukvården fick ökade resurser till högre personaltäthet och bättre fortbildning.

Swingthatcat skrev

Alla människors lika värde. Det håller jag och för övrigt samtliga partier i Sverige med om. Nu var det dock inte därför jag gick med i PP. Vi kan därför inte använda det argumentet för att föreslå ”vad fan som helst” som kan tolkas in däri. T.ex. sjukvård, skolor, ditten och datten för illegala.
Var lite seriösa, och försök inte imitera MP.

Swingthatcat skrev

Alla människors lika värde. Det håller jag och för övrigt samtliga partier i Sverige med om. Nu var det dock inte därför jag gick med i PP. Vi kan därför inte använda det argumentet för att föreslå ”vad fan som helst” som kan tolkas in däri. T.ex. sjukvård, skolor, ditten och datten för illegala.
Var lite seriösa, och försök inte imitera MP.

Erik Johansson skrev

Hej Henrik

Ja precis det är äldre och infektionsskador som står för lejonparten av skadorna.

Men man får inte glömma att definitionen på en vårdskada är att det är en skada som hade kunnat undvikas. Troligtvis om man arbetat med bättre säkerhetsrutiner.

Erik Johansson skrev

Hej Henrik

Ja precis det är äldre och infektionsskador som står för lejonparten av skadorna.

Men man får inte glömma att definitionen på en vårdskada är att det är en skada som hade kunnat undvikas. Troligtvis om man arbetat med bättre säkerhetsrutiner.

Henrik Brändén skrev

Erik, Som jag uppfattade själva rapporten och de exempel som presenterades där är de skador som kunnat undvikas en delmängd av vårdskadorna, och i en del av fallen är dessutom möjligheten att undvika dem tämligen teoretisk! Men jag ögnade som sagt bara genom den, och lusläste inte varje definition …

Men det finns mycket att förbättra, både vad gäller infektioner vid operationer, och allt det andra. Jag var mest lite frågande till våra möjligheter att ha något verkligt eget att komma med kring detta som det inte antingen råder konsensus om, eller kokar ner till en fråga om hur mycket resurser vården ska få.

Henrik Brändén skrev

Erik, Som jag uppfattade själva rapporten och de exempel som presenterades där är de skador som kunnat undvikas en delmängd av vårdskadorna, och i en del av fallen är dessutom möjligheten att undvika dem tämligen teoretisk! Men jag ögnade som sagt bara genom den, och lusläste inte varje definition …

Men det finns mycket att förbättra, både vad gäller infektioner vid operationer, och allt det andra. Jag var mest lite frågande till våra möjligheter att ha något verkligt eget att komma med kring detta som det inte antingen råder konsensus om, eller kokar ner till en fråga om hur mycket resurser vården ska få.

Henrik Brändén skrev

Hej Swingthatcat, I den diskussion som varit sedan valet har en massa av dem som varit ute och diskuterat i valrörelsen sagt att de behöver kunna svara på frågor om vad vi tycker om de gamla politiska partiernas frågor, och inte bara rabbla FRA, IPRED och datalagring vad frågan än gäller.

Därför har vi börjat med att diskutera och arbeta fram ett nytt principprogram, som slår fast de grunläggande värderingar värderingar och den analys av samhällsutvecklingen, som vår politik bygger på. För att sedan, dvs nu, kunna börja fundera genom ordentligt vad de principer och värderingar vi har gemensamt har att säga om de gamla partiernas politikområden.

Förvånansvärt ofta upptäcker man – och det tycker jag syns i den här posten – att de perspektiv vi är ensamma om har en hel del nya och spännande saker att säga även i klassiska gammalpartipolitikområden. Och inte sällan upptäcker man att saker vi är ense om – och som även andra partier håller med om – också leder till självklara svar på en del brännande politiska frågor.

Om vi är oense om det är en korrekt slutledning från våra grundprinciper att även papperslösa ska få vård – fine, argumentera! Men det är ett ynkligt motargument mot en åsikt, att vi inte är ensamma om den!

Om det du är ute efter är att vi över huvud taget inte borde bredda oss, utan hålla fast vid att vi är ett någrafrågeparti, som bara ska syssla med informationspolitik – då är det en legitim och intressant tanke. Men då är det mycket bättre att du skriver ett inlägg till den här bloggen och argumenterar för det, än att du springer omkring och gnäller på detaljer i kommentarsfältet!

Henrik Brändén skrev

Hej Swingthatcat, I den diskussion som varit sedan valet har en massa av dem som varit ute och diskuterat i valrörelsen sagt att de behöver kunna svara på frågor om vad vi tycker om de gamla politiska partiernas frågor, och inte bara rabbla FRA, IPRED och datalagring vad frågan än gäller.

Därför har vi börjat med att diskutera och arbeta fram ett nytt principprogram, som slår fast de grunläggande värderingar värderingar och den analys av samhällsutvecklingen, som vår politik bygger på. För att sedan, dvs nu, kunna börja fundera genom ordentligt vad de principer och värderingar vi har gemensamt har att säga om de gamla partiernas politikområden.

Förvånansvärt ofta upptäcker man – och det tycker jag syns i den här posten – att de perspektiv vi är ensamma om har en hel del nya och spännande saker att säga även i klassiska gammalpartipolitikområden. Och inte sällan upptäcker man att saker vi är ense om – och som även andra partier håller med om – också leder till självklara svar på en del brännande politiska frågor.

Om vi är oense om det är en korrekt slutledning från våra grundprinciper att även papperslösa ska få vård – fine, argumentera! Men det är ett ynkligt motargument mot en åsikt, att vi inte är ensamma om den!

Om det du är ute efter är att vi över huvud taget inte borde bredda oss, utan hålla fast vid att vi är ett någrafrågeparti, som bara ska syssla med informationspolitik – då är det en legitim och intressant tanke. Men då är det mycket bättre att du skriver ett inlägg till den här bloggen och argumenterar för det, än att du springer omkring och gnäller på detaljer i kommentarsfältet!

Mikael Larson skrev

Strålande.

Exempel: ca 50% av alla sjukhusinläggningar i Sverige har en läkemedelsrelaterad orsak. Det är lätt att förvånas över den siffran och samtidigt undra hur det kan vara möjligt. Med den grundmetodik och demokratisering av data som jag diskuterar i mitt förslag förra veckan tillsammans med Henriks tydliga och genomarbetade skrivning tycker jag mig se att det problemet har sin lösning.

Tänk vad pengar vi sparar om vi kontrollerar forskning & utveckling på ett sådant sätt att patienten alltid får rätt läkemedel och behandling och bara det läkemedel som svarar mot just hennes unika/specifika/personanpassade behov.

Mikael Larson skrev

Strålande.

Exempel: ca 50% av alla sjukhusinläggningar i Sverige har en läkemedelsrelaterad orsak. Det är lätt att förvånas över den siffran och samtidigt undra hur det kan vara möjligt. Med den grundmetodik och demokratisering av data som jag diskuterar i mitt förslag förra veckan tillsammans med Henriks tydliga och genomarbetade skrivning tycker jag mig se att det problemet har sin lösning.

Tänk vad pengar vi sparar om vi kontrollerar forskning & utveckling på ett sådant sätt att patienten alltid får rätt läkemedel och behandling och bara det läkemedel som svarar mot just hennes unika/specifika/personanpassade behov.

Swingthatcat skrev

Henrik Brändén!

”Rabbla FRA, IPRED och datalagring”. Där fick vi vad vi förtjänar.
Jag tycker att både fokuspartier och smörgåsbordspartier är motiverade, och vill helst att PP fortsätter att vara ett fokusparti. Och jag kommer nog att fortsätta med att ”springa omkring och gnälla på detaljer”, åtminstone när ”detaljerna” gäller något så PP-perifert som fri sjukvård för illegala immigranter.

Föreslår en omröstning med tre (3) alternativ, som i kärnkraftsomröstningen.
1) Livsstilsliberal med förslag à la HAX, avkriminalisering av droginnehav för eget bruk, avskaffande av sexköpslagen, etc.
2) Stockholmskorrekt à la mediaeliten, mer feminism, multi-kulti, etc.
3) Behåll fokus på kärnfrågorna.

Swingthatcat skrev

Henrik Brändén!

”Rabbla FRA, IPRED och datalagring”. Där fick vi vad vi förtjänar.
Jag tycker att både fokuspartier och smörgåsbordspartier är motiverade, och vill helst att PP fortsätter att vara ett fokusparti. Och jag kommer nog att fortsätta med att ”springa omkring och gnälla på detaljer”, åtminstone när ”detaljerna” gäller något så PP-perifert som fri sjukvård för illegala immigranter.

Föreslår en omröstning med tre (3) alternativ, som i kärnkraftsomröstningen.
1) Livsstilsliberal med förslag à la HAX, avkriminalisering av droginnehav för eget bruk, avskaffande av sexköpslagen, etc.
2) Stockholmskorrekt à la mediaeliten, mer feminism, multi-kulti, etc.
3) Behåll fokus på kärnfrågorna.

Deep Blue skrev

Att vi måste bli ett bredare parti vet vi redan. Inte bara för att öka våra chanser, utan också för att våra kärnideal går att applicera på en hel del olika frågor.

Och vad gäller sjukvård tror jag det är svårt att motivera att ”illegala” flyktingar/invandrare inte ska få åtminstone akutvård vi behov.

Deep Blue skrev

Att vi måste bli ett bredare parti vet vi redan. Inte bara för att öka våra chanser, utan också för att våra kärnideal går att applicera på en hel del olika frågor.

Och vad gäller sjukvård tror jag det är svårt att motivera att ”illegala” flyktingar/invandrare inte ska få åtminstone akutvård vi behov.

Mikael Larson skrev

Jag tycker iofs också att det är väsentligt att bibehålla fokus på PPs kärnfrågor. Breddning för mig och i mitt förslag syftar till att applicera just den förståelse och kunnande som finns (exklusivt?) inom PP-rörelsen för att påskynda personanpassning av forskning, vård och omsorg – till alla.

Finns ingen anledning att ta fram politiska lösningar på alla frågor enbart för breddningens skull. Sannolikt mer framgångsrikt och mer fruktbart att komplettera initiativ utanför vårt huvudstråk med det vi kan och står för.

Mikael Larson skrev

Jag tycker iofs också att det är väsentligt att bibehålla fokus på PPs kärnfrågor. Breddning för mig och i mitt förslag syftar till att applicera just den förståelse och kunnande som finns (exklusivt?) inom PP-rörelsen för att påskynda personanpassning av forskning, vård och omsorg – till alla.

Finns ingen anledning att ta fram politiska lösningar på alla frågor enbart för breddningens skull. Sannolikt mer framgångsrikt och mer fruktbart att komplettera initiativ utanför vårt huvudstråk med det vi kan och står för.

JP skrev

Jättebra detta!
Är också av den åsikten att vårdpolitik är en av partiets självklara områden att bredda sig mot, det framgick inte minst under senaste medlemsmötet.

JP skrev

Jättebra detta!
Är också av den åsikten att vårdpolitik är en av partiets självklara områden att bredda sig mot, det framgick inte minst under senaste medlemsmötet.

Erik Sundvall skrev

Vad gäller gemensamt nationellt journalsytem tror jag att man ska vara försiktig med hur man formulerar sig. Ett enda system för rubbet, så väl kommuner lansdsting och privata vårdgivare inskränker friheter och utvecklingsmöjligheter rätt mycket.

Det kan också innebära integritetsproblem att i förhand samla alla vårdgivares data om en patient i ett stort system istället för att efterfråga och sammanställa data från flera aktörer vid behov.

Det som hellre borde efterfrågas är så kallad ”semantisk interoperabilitet” mellan system,
http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_interoperability

Sverige är inte helt vilse inom detta heller, man har hos viktiga aktörer börjat nosa på t.ex. interoperabilitestankar baserade på openEHR http://www.openehr.org och ISO 13606

Hinner inte skriva mer nu, men har många tankar om journalsystem etc eftersom jag forskar inom området :-) Men nu måste jag programmera vidare på en öppen openEHR-implementation…

Erik Sundvall skrev

Vad gäller gemensamt nationellt journalsytem tror jag att man ska vara försiktig med hur man formulerar sig. Ett enda system för rubbet, så väl kommuner lansdsting och privata vårdgivare inskränker friheter och utvecklingsmöjligheter rätt mycket.

Det kan också innebära integritetsproblem att i förhand samla alla vårdgivares data om en patient i ett stort system istället för att efterfråga och sammanställa data från flera aktörer vid behov.

Det som hellre borde efterfrågas är så kallad ”semantisk interoperabilitet” mellan system,
http://en.wikipedia.org/wiki/Semantic_interoperability

Sverige är inte helt vilse inom detta heller, man har hos viktiga aktörer börjat nosa på t.ex. interoperabilitestankar baserade på openEHR http://www.openehr.org och ISO 13606

Hinner inte skriva mer nu, men har många tankar om journalsystem etc eftersom jag forskar inom området :-) Men nu måste jag programmera vidare på en öppen openEHR-implementation…

Erik Johansson skrev

Henrik,

Jag kom på att vårdskadorna i statistiken snarare är en underdrift eftersom de enbart tolkar journaler och det har visat sig enligt Thomas Kirkhorn att det finns ett mörkertal där allt inte rapporteras in eller att det rapporteras in som ”medicinska komplikationer” eftersom personal kan vara rädd för lex maria anmälan etc…

Jag tror det är en fråga att driva för piratpartiet eftersom jag tycker att vi ska ta ett steg tillbaka när vi tittar på samhällskostnader och alltid ha koll på vad som kostar mest. Det är alltid viktigt att ha med ett systemperspektiv i varje politisk fråga att utgå ifrån så man inte missar den stora bilden.

Erik Johansson skrev

Henrik,

Jag kom på att vårdskadorna i statistiken snarare är en underdrift eftersom de enbart tolkar journaler och det har visat sig enligt Thomas Kirkhorn att det finns ett mörkertal där allt inte rapporteras in eller att det rapporteras in som ”medicinska komplikationer” eftersom personal kan vara rädd för lex maria anmälan etc…

Jag tror det är en fråga att driva för piratpartiet eftersom jag tycker att vi ska ta ett steg tillbaka när vi tittar på samhällskostnader och alltid ha koll på vad som kostar mest. Det är alltid viktigt att ha med ett systemperspektiv i varje politisk fråga att utgå ifrån så man inte missar den stora bilden.

Calandrella skrev

Goda förslag allesammans, Henrik! Möjligen tveksam till att alla patienter ska kunna ha tillgång till sina fullständiga journaler – finns inget värde i att läkare ska kunna dölja exempelvis sådant som bara är spekulationer, t.ex. misstankar om cancer där läkaren vet att *antagligen* är det något annat, men hen antecknar möjligheten att det är cancer för att minnas och kunna följa upp senare, och så får patienten läsa att hen kanske har cancer!

Av principen om alla människors lika värde kommer principen om alla människors lika rättigheter och av den följer logiskt att alla ska ha samma rätt till vård. Så enkelt fungerar den slutledningen. :-)

Att MP också insett detta är verkligen inget hinder för oss att driva frågan; t.ex. driver vi ju privatlivsfrågor trots att MP och V i princip har identisk politik där.

Calandrella skrev

Goda förslag allesammans, Henrik! Möjligen tveksam till att alla patienter ska kunna ha tillgång till sina fullständiga journaler – finns inget värde i att läkare ska kunna dölja exempelvis sådant som bara är spekulationer, t.ex. misstankar om cancer där läkaren vet att *antagligen* är det något annat, men hen antecknar möjligheten att det är cancer för att minnas och kunna följa upp senare, och så får patienten läsa att hen kanske har cancer!

Av principen om alla människors lika värde kommer principen om alla människors lika rättigheter och av den följer logiskt att alla ska ha samma rätt till vård. Så enkelt fungerar den slutledningen. :-)

Att MP också insett detta är verkligen inget hinder för oss att driva frågan; t.ex. driver vi ju privatlivsfrågor trots att MP och V i princip har identisk politik där.

Lämna ett svar till Gorm Avbryt svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>