Vi behöver fler övergångsställen

övergställe flickr 66866736_8470826172

Vi behöver fler övergångsställen inte färre.

Enligt Trafikförordningen har en bilist väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på ett övergångsställe. Bilisten är alltså skyldig att stanna för att släppa över fotgängar vid ett övergångsställe

Dessvärre händer det ofta att denna lagen inte tillämpas. Många är vi som har varit nära på att bli påkörda vid just ett övergångsställe av någon stressad bilist. När jag går över ett övergångsställe räknar jag med att bilisten inte tar hänsyn till övergångsstället.

Det är ett under att inte fler än 11 personer dör om året, men det sker skador flera gånger per dag och om vi inte agerar mot den fotgängarfientliga trafikkulturen är risken att vi får se betydligt högre siffror.

Problemet är inte nytt, utan att uppmärksammats av både politiker och tjänstemän tidigare. Vad har de då utvecklat för lösning? Montera upp fler trafikljus? Införa hårdare straff för den bilist som bryter mot lagen? Inget av det faktiskt. I stället har de kommit på den fantastiska idén att helt enkelt ta bort övergångsställena. Finns det inga övergångsställen så kommer färre människor att gå över gatan och då är det färre människor som kommer att bli påkörda, vilket förstås är logiskt.

Om det är bilisterna som inte klarar av att följa trafikreglerna, varför är det då fotgängarna som ska straffas? Fotgängarens rätt att röra sig fritt i staden blir allt mindre och mindre.

I somras togs mer än 30 stycken övergångsställen bort bara i Enköping. På olika ställen runt om i Sverige kan vi se samma trend, flera övergångsställe monteras ned. Kommunernas trafikplanerare tycker att det är problematiskt att fotgängare tar för givet att fordonen ska stanna vid övergångsställen. Det ger en falsk trygghet för i verklighet stannar inte bilarna.

Vill vi verkligen leva i stad som prioriterar bilen framför människan? Bilen tar sig allt större plats i våra städer. Värdefull åkermark görs om till den ena större ringvägen efter den andra. I staden blir vi fotgängare förvisade till att gå i gångtunnlar eller sick-sackandes över gatan för att undvika att bli påkörd.

Som transportlösning är massbilismen i längden en omöjlig ekvation för staden. En utbyggd kollektivtrafik är den enda lösningen ur både ett ekonomiskt- och miljöperspektiv. Stad ska i stället byggas för så lite biltrafik som möjligt. Invånarna ska kunna bo, arbeta och handla i staden utan att behöva förflytta sig flera mil.

Vid varje tillfälle ett övergångsställe tas bort görs staden än mer omänsklig och otrevlig. Du ska kunna gå  i en stad utan att behöva riskera ditt liv. Vi behöver fler övergångsställen, inte färre.

Gustav Nipe,

förbundsordförande Ung Pirat, som bloggar här.

Kommentarer

Michael Carlsson skrev

Om jag minns rätt, så är det för att så många gångare struntar i hela zebralagen. De går bara ut utan att vara säker på att bilisten har uppfattat att en gångare vill gå över gatan.

Dessutom är det endast oövervakade övergångsställen som tas bort då zebralagen inte gäller vid bevakade övergångsställen.

Så du Gustav vår tacka alla gångare som struntar i hela zebralagen och bara går rätt ut i trafiken. För det är inte bilistens fel att en gångare blir överkörd om gångaren går ut en meter framför ett fordon. Ett fordon kan inte stanna på en meter.

Magnus skrev

Nu är det så att övergångsställena tas bort för att du som gångtrafikant känner dig säkrare på dessa och då slutar du tänka kritiskt om bilarna runt omkring dig. Mindre uppmärksamhet = större risk för skador.

Om du går över vägen där det inte finns något övergångsställe har du bättre uppmärksamhet och då minskar risken för skador.

Anders Troberg skrev

”Som transportlösning är massbilismen i längden en omöjlig ekvation för staden.”

Har du någon vetenskap på det?

Jag skulle säga tvärtom, effektiva transporter är stadens livsblod, och ingen annan transportform matchar bilar i effektivitet, snabbhet och flexibilitet, speciellt i en stad byggd för dem.

Nils skrev

”Finns det inga övergångsställen så kommer färre människor att gå över gatan och då är det färre människor som kommer att bli påkörda, vilket förstås är logiskt.”

Oavsett hur många övergångsställen som finns i en stad så kommer lika många fotgängare gå från punkt A till punkt B som innan man minskar eller ökar antalet övergångsställen.

Fler övergångsställen är inte lösning. Lägre hastigheter däremot minskar olyckor och ger oss en trevligare innerstad.

Gustav skrev

Anders Troberg: Bilen förstör staden. Den tar otroligt mycket plats. Det sitter nästan endast en person i en bil, föraren. De flesta bilar är byggda för att kunna ta fyra passagerare, men det utnyttjas sällan.

Otroligt mycket yta i staden går åt till bilen, parkeringsplatser och parkeringshus.

En vanlig personbil används för att köra till och från jobbet, resten av tiden står den still och bara tar plats.

Skulle vilja säga att personbilen är ett ineffektivt transportmedel i staden. Den gör staden otrevlig. Det är bara att besöka en amerikansk stad som är byggd för massbilismen. Att transportera sig själv till gångs eller med cykel där är svårt.

Städer som byggs efter massbilismens logik blir stora och utbredda, som invånare tvingas du till flera timmars pendling varje dag. Livskvalitén försämras av allt längre pendlande, hävdar jag.

Artikeln ovan om övergångsställen ska ses i ljuset som en del i en större kritik av hur staden byggs efter bilen. Att det plockas ner övergångsställen är ett symptom på bilen som kung i trafikmaktordningen.

C Magnus Berglund skrev

Ett övergångsställe regleras av det som i vardagligt tal kallas zebralagen (Trafikförordningen)
Det finns två delar av den här förordning som har i olika grad nått ut till befolkningen:
61 § Vid ett obevakat övergångsställe har en förare väjningsplikt mot gående som gått ut på eller just ska gå ut på övergångsstället. […]
4 § Gående som ska gå ut på ett övergångsställe ska ta hänsyn till avståndet till och hastigheten hos de fordon som närmar sig övergångsstället. […]
I och med att informationskampanjen som lanserade begreppet zebralagen fokuserade på §61 och helt utelämnade §4 så har vi ett problem med tillämpningen av lagen.
Bristande kommunikation mellan trafikanter har lett till att fler dör på övergångsställen än innan zebralagen infördes.
När utredaren skrev ihop förslaget så var det en väsentlig del av förslaget att de flesta av våra obevakade övergångsställen skulle ersättas av bevakade, men tyvärr så blev det så att vissa kommuner helt enkelt tog bort övergångsställen helt och hållet.
Andra kommuner struntade i lagstiftarnas intentioner och fortsatte som vanligt utan att tänka efter vad detta innebär. För att ge två exempel:
Många missar att med dagens behov av energisnålare vägbelysning så har lamporna som används fått en sådan armatur så att endast vägbanan lyses upp. Om du kommer gående mot ett övergångsställe så syns du först när du kliver ut. Vän av ordning säger att strålkastarna skall ge detta ljus, men tyvärr har EU tvingat oss att ta bort strålkastarspolningen och bilföraren kanske inte har uppmärksammat att det behövs stanna fordonet och gå runt för att kontrollera om strålkastarna är rengjorda.
Fotgängare har ofta illusionen att om de kan se en bil så kan de bli i sin tur sedda trots att de saknar reflex.
Det andra exemplet är det som sker i Karlstad med flera orter: Eftersom zebralagen är skriven som den är så bygger man farthinder utan övergångsställe. Folk tolkar detta som ett övergångsställe trots att de kliver de facto ut i vägbanan framför en bil.

För övrigt är farthinder av ondo som princip. Utryckningsfordon, framförallt ambulans bli tvingade att köra mycket mer försiktigt över dessa för att inte ytterligare skada patienten. I vissa sjukdomar kommer tiden in som en kritisk faktor. Vi måste ha ambulansförtur i trafiken.

Jag tror att vi måste tänka om i detta. Vi kan inte stå för en policy som innebär att fler fotgängare/patienter dör i onödan.

Troed Sångberg skrev

”I stället har de kommit på den fantastiska idén”

Nej, däremot har de lyssnat på den forskning som gjorts. Fler övergångsställen ökar antalet olyckor.

Om man upptäcker att rödljuskorsningar orsakar mer stopp i trafiken än rondeller ersätter man korsningar med rondeller. Om man upptäcker att övergångsställen skadar människor är en lösning att ta bort dem – inte bygga fler.

Det kan måhända finnas fler lösningar (sänkt hastighet t.ex) – men då är det sådana vi ska föreslå.

http://www.riksdagen.se/sv/Dokument-Lagar/Fragor-och-anmalningar/Fragor-for-skriftliga-svar/Utvardering-eller-avskaffande-_GV11737/

Anders Troberg skrev

Gustav: Du kommer i huvudsak med subjektiva argument, bilens fulhet, otrevlighet osv.

Visst går det att bygga en stad anpassad för bilism, och det finns sådana städer. Vanligen är de uppbyggda kring flera mindre centra, och, som du säger, geografiskt utbredda. En arkipelag av bebyggelse i ett hav av vägar.

Att det är svårt att ta sig fram till fots eller på cykel är en amerikansk företeelse. I Sverige så byggs det mer GC-väg än vad det byggs bilväg idag, och bilnätet och GC-nätet kan mycket väl samexistera.

Pendlandet handlar inte heller om bilarna, det handlar om stadsplanerarnas oförmåga att ordna bostäder på rätt ställe.

Dessutom, när det gäller övergångsställen, så är anledningen till att de tas bort mycket enkel (och det här vet jag, jag jobbar inom området):

När lagen ändrades så att bilister har väjningsplikt vid övergångsställen så skedde flera saker:

* Trafikapparaten blev mindre effektiv, eftersom den ideligen måste stanna för att släppa fram folk. Eftersom den ofta är på gränsen redan, så chokade det här systemet och köer uppstod. Lösning: Ta bort övergångsställen.

* Tidigare hade man varit ganska generös och strött ut övergångsställen ganska fritt och på ganska lösa boliner. Ibland använde man dem till och med som alternativ till fartgupp. Well, nu hade helt plötsligt kommunen ett ansvar för säkerheten där. Då blev man nervös, och började ta bort en massa övergångsställen (de som egentligen inte borde skapats till att börja med).

Att ge bilarna väjningsplikt är dessutom förenat med risker. Jag har själv varit nära att köra på folk som gått rakt fram längs trottoaren, och som helt plötsligt, utan tecken, förvarning eller ens ett ögonkast på vägen, tvärvänt rakt ut på ett övergångsställe. Visst, jag som bilist har väjningsplikt, men jag måste ju ha en ärlig chans att reagera också. Detta problem kommer sig av att det inte är de som har något att förlora på det som har väjningsplikten. Det är dessutom, som bilist, extra otäckt, eftersom man i stort sett automatiskt blir vållande vid olycka med oskyddad trafikant. Det är snudd på att en fotgängare kan hoppa från ett flygplan och landa på min motorhuv när jag står stilla vid ett rödlyse och jag ändå blir vållande…

Viktualiebrodern skrev

Zebralagen är orsaken till att övergångsställen försvinner. En absolut rätt för den ena parten innebär ofrånkomligen att möjligheter försvinner.

Apartheid i trafiken är orsaken till att det tar längre tid att hitta luckor i trafiken att gå över. Det är matematisk statistik och handlar om beroende/iberoende flöden.

Politik som går ut på absoluttänkande och på apartheid är dålig både för att den försämrar resursutnyttjandet (gör alla i genomsnitt fattigare) och därför att apartheid/avspärrningar i verkligheten påverkar människans sätt att tänka, till att också bli absolut, avspärrande och uppdelande av får och getter.

Som ett brev på posten, och helt logiskt, föder de försämrade resurserna på grund av avspärrningar aggressioner, och den uppsplittade tankevärlden bestående av vi och dem gör det enkelt att göra ”de andra” ansvariga.

Detta förslag strider helt mot allt vad jag står för i alla fall.

Vi behöver istället mindre av absoluttänkande och mindre av avspärrningar, för ett bättre resursutnyttjande. Och vi behöver mindre apartheid, för mindre ”splitting” och för att undvika utpekandet av syndabockar.

Viktualiebrodern skrev

Absoluta rättigheter är också dåliga därför att de blir en pedagogik för att låta bli att kommunicera.

Den nuvarande trafikpolitiken med sitt absoluttänkande och sina avspärrningar är en pedagogik för att människor skall sluta kommunicera.

Vi behöver lära oss att kommunicera mera, och hålla mindre på våra absoluta rättigheter.

Anders Troberg skrev

Jag håller med Viktualiebrodern. Ansvar och rättigheter måste vara lika fördelade, även i trafiken.

Anders S Lindbäck skrev

Har inte sett att man tagit bort övergångställena i min stad. Däremet så har man valt att markera var övergångställena är genom att sätta stolpar runt dem så att tydliga markera dem samt även på många ställen införa farthinder vid övergångstället. Därmed måste bilar sakta in oavsett om någon är på väg över eller ej.

Det är ett annat sätt att förhindra att övergångställen leder till olyckor.

Gustav skrev

Anders Troberg: Bilen utgör ett mycket större hot mot liv och hälsa mot sin omgivning än vad fotgängarna gör. Det vore orättvist om det skulle existera samma grader av ansvar mellan bilisten och fotgängaren.

Anders Troberg skrev

”Däremet så har man valt att markera var övergångställena är genom att sätta stolpar runt dem så att tydliga markera dem samt även på många ställen införa farthinder vid övergångstället. Därmed måste bilar sakta in oavsett om någon är på väg över eller ej.”

Å andra sidan, farthinder orsakar ungefär en totalförlamning per år, då folk missat dem och dundrat över dem i hög fart och fått ryggskador. Utöver det, så ger de ryggproblem för yrkestrafiken som sitter och skumpar över dem hela dagen, så yrkesförare hatar dem.

”Bilen utgör ett mycket större hot mot liv och hälsa mot sin omgivning än vad fotgängarna gör.”

Den utgör också en enormt mycket större tillgång för omgivningen än vad fotgängarna gör. Visst, det dör 350-400 varje år i trafikolyckor (räknar man bort självmorden och alkoholen så är siffran nog kring 100…), men hur många lever inte tack vara att det finns ambulanser, brandbilar, mattransporter, spolbilar som rensar igenkorkade avlopp, möjlighet att köra till jobbet och så vidare.

Vi har ett modernt samhälle, vi behöver en modern transportinfrastruktur. Att ta den nästan 200 år tillbaka till spårbunden modell eller tillbaka till stenåldern med en fotbunden modell fungerar inte. Samhället, sättet vi bor/lever, folktätheten och antalet människor kräver effektivare transporter, och det innebär bilar. Än så länge har ingen kommit på något som kan ersätta dem (fast jag står först i kön när någon börjar sälja en flygbil som går i Mach 3).

Att peka på kollektivtrafiken funkar inte. Den går redan på knä (tex så klarar Stockholms lokaltrafik mindre än 5% ökning av resandet). Dessutom, det är inte direkt som om man kan köra hem ett skrivbord på tunnelbanan, eller ta bussen till tippen. Den räcker helt enkelt inte till för att täcka behoven, på någon ledd.

Jörgen L skrev

Det här förslaget är helt bakvänt i meningen att det helt blandar ihop symptom och underliggande problem, och det dessutom i flera led.

1) Övergångsställen tas inte bort för att gynna bilismen i första hand, utan för att många fotgängare uppför sig som om de trodde att de är osårbara på övergångsställen och därför kliver rakt ut framför bilar utan att visa sin intention att
gå över innan med allvarliga olyckor som följd. Alternativet är att kraftigt försämra framkomligheten med gupp på ställen där det sällan är någon som går över, med dåliga miljöeffekter pg av köbildning, inbromsningar och accelerationer.

2) Att flytta över trafik till kollektivtrafiken kommer inte att i någon större omfattning kunna göras genom att försämra framkomligheten för bilismen så länge det ändå går fortare och inte är VÄLDIGT mycket dyrare att ta bilen. Folk som måste ha bilen för att få rimliga transporttider kommer att använda den ändå. Om man vill uppnå att folk använder kollektivrtafik gäller det att skapa förutsättningar som innebär att den ger billiga och tidseffektiva transporter för individen.

Trollet skrev

Allt detta tjat om ”staden”. Staden är död som koncept för alla över 30. Alla andra måste köra runt den, vilket är ett enormt resursslöseri. Riv stadskärnorna och asfaltera flaskhalsen till en gigantiskt bred motorväg mellan förorterna så man snabbt kan ta sig mellan de!

* Låt alla som fyller 30 gå en obligatorisk körkortsutbildning!
* Gratis bil till alla i förorten!
* Gratis bensin till alla så bilarna inte behöver stå still!

Gustav skrev

JörgenL:
1) Jag tror inte att tjänstemännen på kommunen tänker att de ska gynna bilisterna, de vill rädda människorna. Min poäng, som jag försöker få fram, är att bilen är normen. Det finns inte i kommuntjänstemännens tankevärld att se till så att bilarna inte kan köra på fotgängarna, genom att införa fler bilfria vägar. Bilen tas för given i staden.

2) Håller helt med om att vi måste bygga ut kollektivtrafiken också. Det går inte att befria staden från bilismen utan att leverera andra alternativ.

Tycker att kommuntjänstemännens agerande visar på vilken idé som är härskande. Bilen måste fram, till vilket pris som helst.

Gustav skrev

Anders Troberg:
Om det är något som går på knäna så är det biltrafiken. Titta på bilköerna i Stockholm och Göteborg. Att köra bilen tar väldigt lång tid. Mycket tid på morgonen går åt till att endast köa.

Det är därför som man pratar om att bygga Förbifart Stockholm, det ska lösa dagens bilköer tror man. Bilen tar helt enkelt väldigt mycket plats i staden.

De professionella biltransporterna klarar sig på dagens bilnät. Att transportera varor med bil är nog något vi kommer fortsätta att behöva göra. Däremot tycker jag att vi ska jobba med att flytta över privatbilismen till andra trafikslag i stället.

Landsbygden är dock en helt annan femma, där behöver man bilen för att kunna verka och leva.

Tommy Mogren skrev

Jag tycker att en rimlig hållning för Piratpartiet skulle vara att stå för att ersätta farliga övergångsställen med fler gångtunnlar och gångbroar så att gångtrafikanterna inte behöver korsa biltrafikanternas körbana.

Det skulle innebära ökad framkomlighet för fordonstrafik samtidigt som gångtrafikanter slipper farliga övergångar.

Det vore visserligen en samhällskostnad att bygga dessa, men det vore samtidigt en samhällsvinst att få en säkrare och mer framkomlig infrastruktur för alla + att det vore en fin långsiktig framtidsvision för partiet.

En annan sak vore att stå för väl belysta övergångsställen om det inte finns någon direkt nackdel med det som behöver vägas in.

Och att ersätta obevakade övergångsställen med bevakade övergångsställen, men detta är inget jag förespråkar för ingen bilist gillar väl tanken på fler trafikljus ska införas.

Johannes Westlund skrev

Vad är detta för kvalificerad tramsdiskussion? Jag blir mörkrädd. Det är uppenbart att deltagare normalt inte intresserar sig för stadsbyggnad eller trafiksäkerhet.

Den så kallade zebralagen innebär väjningsplikt vid övergångsställen för bilar. Fotgängaren har ett ansvar att inte gå ut framför någons kofångare. Väjningsplikt däremot innebär:
”Trafikanterna ska ALLTID sänka hastigheten i dessa fall och stanna om det är nödvändigt och får bara köra vidare om det kan ske utan fara eller hinder för trafikanter på den korsande vägen.”

Bilister gör inte detta. Det finns mängder med statistik på saken. Mätningar visar att det till och med är vanligt med fortkörning vid övergångsställen utanför skolor. Övergångsställen kanske tas bort i omsorg för fotgängare men det beror inte på att fotgängare missbrukar zebralagen utan att många bilister struntar i den.

När det gäller svamlet om trafikljus är det viktigt att påpeka att trafikljus inte är en trafiksäkerhetsmässig åtgärd utan en framkomlighetsåtgärd. Detta påpekas exempelvis av en trafikingenjör i en artikel som handlar just om att skapa en god trafiksituation utanför en skola:
http://st.nu/medelpad/sundsvall/1.4075248-trafikljus-tas-bort-vid-skola

Sedan när det gäller bilar och stad så är det allmänt vedertaget att massbilism och stad fungerar riktigt dåligt ihop. Det finns många bra visualiseringar på detta, exempelvis:
http://omstallninggastrikland.se/files/bil-buss-cykel.png

Bil kräver helt enkelt för mycket yta. En normal bilfil är drygt 3 meter bred. Bilen i sig är drygt 4 meter lång. Till framförvarande fordon ska 3 sekunder hållas i säkerhetsavstånd. Förutsatt 50 km/h trängselfritt innebär det att varje bil upptar 137 kvadratmeter momentant. Eftersom många arbetar samtidigt är det rimligt att en stad som har massbilism som lösning för pendling har omkring 75 procent av sin vuxna befolkning ute på vägarna ungefär samtidigt. Om vi antar en stad med 500 000 invånare, kapar av barn och unga (cirka 20 procent) så har vi 300 000 personer som ska ta sig fram. Varje bil innehåller cirka 1,2 personer i rusningstrafik vilket ger totalt 250 000 bilar på vägarna, vilket ger ett totalt ytbehov på 3425 hektar. Till detta kommer parkeringsbehov för 300 000 bilar á 25 kvadratmeter i genomsnitt. Nu är det väl dock så att de flesta har behov av parkering på två ställen, varför det i själva verket blir nästan det dubbla. Antaget att någon andel lever efter annat schema blir det ändå rimligt med cirka 500 000 parkeringsplatser. Detta kan förstås förläggas under mark eller i parkeringshus så antag att enbart 300 000 parkeringsplatser tar areal i anspråk. Detta innebär 750 hektar till, totalt 4175 hektar. Malmö har väl inpendling någonstans i den dimensionen, själva tätorten är på 7681 hektar. Och då ska man komma ihåg att 4175 hektar är rena högkapacitiva leder och parkeringar. Till detta kommer lokalgator och anslutningar, vilket tar ytterligare plats. I beräkningar ingår inte heller bullerzoner, planeringsimpediment mm. Trots detta visas att det helt enkelt inte blir så mycket stad kvar för alla motorvägar och motorvägsmot.

Faktum är att om man tittar på stadstäthet och energianvändning för transport ser man att tätare städer har en kraftigt mindre energianvändning för persontransporter. Det går att plotta detta mot varandra och få en exponentiell kurva som visar just på kraftigt avtagande energianvändning vid ökad täthet. Det funkar helt enkelt inte fysiskt att alla tar bilen i täta städer, utan de flesta går, cyklar eller tar kollektivtrafik. Stad och bil står alltså i ett intressant motsatsförhållande till varandra.

Lämna kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

Följande HTML-taggar och attribut är tillåtna: <a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <strike> <strong>